Més de 20 anys d´exercici

Més de 20 anys d´exercici - Olga Amargant

Llicenciada en Dret per la Universitat Abat Oliva, Màster en Dret Immobiliari Urbanisme, de la Edificació i de la Construcció per la Universitat Pompeu Fabra, he exercit l´advocacia més de 20 anys entre Cuatrecasas i a PriceWaterhouseCoopers amb l´especialitat d´urbanisme i medi ambient, fins que al 2.015 vaig decidir comptar amb despatx propi.

 

Autofirma Autofirma [171 Kb]

ASSESSORAMENT JURÍDIC IMMOBILIARI

 Acompanyem al client en tot el procés de posada en valor del seu patrimoni, cercant fórmules per a la maximització del valor del seu patrimoni assumint els encàrrecs professionals amb una visió més enllà de l´assessorament jurídic, treballant amb equips tècnics externs contractats pels clients (enginyers, arquitectes, consultors ambientals, economistes, etc.):

 • Anàlisi de la cartera: estudi dels actius, del model de negoci i de les necessitats estratègiques amb una visió comercial considerant l´entorn regulatori aplicable.
 •  Definició de l´estratègia immobiliaria més addient: assessorem en la presa de decisions relatives al manteniment o venda, inversió o desinversió.
 •  Recerca d´inverssors i Due Diligence integrada, disenyant la operació i execució del procés.

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC URBANÍSTIC

  Assessorament i assistència en totes les fases administratives d´un procés de desenvolupament urbanístic, tant en sòl urbanitzable com en sòl urbà:

 

 •  Planejament urbanístic:  Redacció i negociació de convenis urbanístics, redacció de la Memòria, Normes Urbanístiques dels instruments de planejament de carácter general ò derivat així com el seguiment de tots els seus tràmits.
 •  Gestió urbanística: Redacció de projectes de reparcelació en totes les seves modalitats, assessorament recurrent als propietaris inclosos dins l´àmbit, Juntes de Compensació i altres entitats urbanístiques de colaboració, incloent la Secretaria i assistència.
 •  Dotacions urbanístiques: Assessorem en qüestions relacionades amb cessions per a equipaments socials, assistencials, sistemes urbanístics de comunicació, etc., I en materia d´expropiacions.
 •  Disciplina urbanística: Assessorament en l´obtenció d´autoritzacions sectorials i llicències urbanístiques i defensa jurídica en procediments de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors.
 •  Redacció d´al.legacions en fase d´exposició pública, interposició de recursos administratius i direcció lletrada de recursos contencioso administratius. 

 

Assessorament i assistència en totes les fases administratives d´un procés de desenvolupament urbanístic en sòl no urbanitzable a través de Projecte d´Actuació Específica.

ASSESSORAMENT JURÍDIC AMBIENTAL

 

 •  Tramitació i obtenció d´autoritzacions, llicències ambientals i actes equivalents de control administratiu ambiental per a tot tipus d´activitats comercials (Plans d´Usos), industrials, etc.
 •  Processos d´evaluació ambiental de plans i programes, i d´impacte ambiental de projectes.
 •  Assessorament preventiu en materia de residus, de contaminació atmosférica, control de sorolls i emissions, d´aigües superficials i subterrànies, en procediments sancionadors derivats de l´exercici de l´activitat, sòls contaminats, i redacció d´escrits en fase d´exposició pública, així com l´interposició de recursos administratius i direcció lletrada de recursos contenciosos administratius en materia ambiental. 

 - Olga Amargant